پلمب ۷ واحد گردشگری آذربایجان شرقی به علت رعایت نکردن موارد بهداشتی - کاف نیوز