پس از تغییرات پی در پی، نوبت به مدیر غیر ورزشی رسید/ سیاح، مدیرعامل جدید تراکتور - کاف نیوز