پزشک تبریزی صاحب کرسی هیئت مدیره در «انجمن جهانی درد» شد - کاف نیوز