پزشکیان: گردش چرخ های اقتصاد در گروی فعالیت بخش خصوصی است - کاف نیوز