پزشکیان: اگر همه بر سر یک سفره بنشینند دعوایی وجود نخواهد داشت - کاف نیوز