پروین، ستاره‌ای که از دیار آذربایجان درخشید - کاف نیوز