پرستار شبستری که بعد از مرگ هم تسکین دهنده آلام بیماران شد - کاف نیوز