پرداخت 20 میلیارد ریال صدقه توسط نیکوکاران آذربایجان شرقی - کاف نیوز