پرداخت به نقش آذربایجان در دفاع مقدس ضروری است - کاف نیوز