پتروشیمی تبریز، عبور از تحریم و افزایش تولید - کاف نیوز