پالایشگاه و پتروشیمی مشکلات زیست محیطی شان را برطرف کنند - کاف نیوز