پالایشگاه تبریز: دود مشاهده شده ناشی از سوختن گازهای هیدروکربنی بود - کاف نیوز