ولتاژ برق ۹۶ درصد مشترکان تبریز استاندارد است - کاف نیوز