وضعیت کارخانه ماشین سازی نگران کننده است - کاف نیوز