وضعیت دریاچه ارومیه بهبود یافت / افزایش 7 سانتیمتری تراز دریاچه - کاف نیوز