وضعیت جاده ها در فاصله 30 کیلومتری شهرها نابسامان است - کاف نیوز