وضعیت بحرانی آب در آذربایجان /انتقال‌ آب ارس به دشت تبریز با 680 میلیون یورو فایناس خارجی - کاف نیوز