وزیر صنعت: تولید مس کاتد در کشور رکورد زد - کاف نیوز