وزرای جدید به فکر مشکلات اقتصادی مردم باشند - کاف نیوز