وزارت خارجه از توسعه روابط خارجی آذربایجان شرقی حمایت می کند - کاف نیوز