ورود سامانه بارشی جدید از روز پنجشنبه به آذربایجان شرقی - کاف نیوز