ورود سامانه بارشی به آذربایجان شرقی از ظهر جمعه - کاف نیوز