ورود سامانه بارشی از بعد از ظهر سه شنبه به آذربایجان شرقی - کاف نیوز