وجود 96 هزار واحد مسکونی در سکونتگاه‏ های غیررسمی تبریز - کاف نیوز