وجود 10 تا 12 هزار نفر دارای اختلال هویت جنسیتی در کشور - کاف نیوز