واکنش قلی زاده به هبه میلیاردی شهرداری به اتاق بازرگانی - کاف نیوز