واکنش زنوزی به غیبت بازیکنان خارجی تراکتور/ باج خواهی ممنوع - کاف نیوز