والدین 6 قلوهای تبریزی چشم انتظار کمک هستند - کاف نیوز