واریز ۶۰۰ هزار تومان به حساب حقوق کارگران و بازنشستگان تا پایان سال - کاف نیوز