وارد شدن خسارت به خانوارهای ورزقانی در پی بارش باران - کاف نیوز