هیچ یک از اعضای شورا حق ندارند بدون تصویب شورای شهر به ماموریت بروند - کاف نیوز