هویت تاریخی ۹ روستای جنگلی ورزقان باید حفظ شود - کاف نیوز