هنوز اطلاعات کافی در خصوص وجود نفت و گاز در استان در دست نیست - کاف نیوز