هم رزمی عاشقانه در عصر کرونا/ نبرد دوشادوش زوج پرستار تبریزی با کرونا - کاف نیوز