همزمان با روز جهانی موزه چرا موزه مشاغل تبریز برچیده شد؟ - کاف نیوز