هفته فرهنگی فرانسه در تبریز با اکران فیلم سینمایی «خانه دوست کجاست؟» - کاف نیوز