نیروگاه گاز سوز 2 مگاواتی در تبریز افتتاح شد - کاف نیوز