نویسنده تبریزی رتبه نخست جشنواره سوگواره عبرات را کسب کرد - کاف نیوز