نماینده مجلس: وزیر ورزش با توهین های قومیتی برخورد کند - کاف نیوز