نقض حقوق بشر از سوی نظامیان ارمنستان علیه مردم جمهوری آذربایجان - کاف نیوز