نفوذ سامانه بارشی نسبتا فعال از اواخر چهارشنبه - کاف نیوز