نفوذ سامانه بارشی قوی از شنبه به آذربایجان شرقی - کاف نیوز