نفوذ سامانه بارشی شدید به آذربایجان شرقی از روز چهارشنبه - کاف نیوز