نفوذ سامانه بارشی زودگذر از اواخر سه شنبه در استان - کاف نیوز