نفوذ سامانه بارشی جدید از روز چهارشنبه به آذربایجان شرقی - کاف نیوز