نفوذ سامانه بارشی از روز چهارشنبه به آذربایجان شرقی - کاف نیوز