نشت و انفجار گاز واحد مسکونی در تبریز یک کشته به جا گذاشت - کاف نیوز