نسخه کاغذی پزشکی در آذربایجان شرقی حذف می شود - کاف نیوز