نرخ بیکاری جوانان در آذربایجان شر قی 21.3 درصد است - کاف نیوز