نجات یک کارگر از زیر آوار توسط اورژانس تبریز - کاف نیوز